To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Honorowy Dawca - Dawczyni Krwi HDK
Honorowy Dawca - Dawczyni Krwi HDK

Odznaczenia i przywileje - Odznaki Honorowe PCK

nowohucki - 2011-02-16, 16:51
Temat postu: Odznaki Honorowe PCK
REGULAMIN ODZNAKI HONOROWEJ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA oraz zasady pracy Kapituły Odznaki Honorowej PCK zatwierdzony uchwałą nr 12/06 z dn. 25.06.2006 r. Krajowej Rady Reprezentantów PCK

§ 1

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża zwana dalej Odznaką Honorową stanowi zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Czerwonego Krzyża, a w szczególności zadań określonych w Ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu oraz w Statucie Stowarzyszenia.
§ 2
Odznakę honorową mogą otrzymać:
osoby będące członkami Stowarzyszenia, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami,
jednostki PCK i zbiorowości społeczne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia, które wniosły szczególny wkład w popieranie i rozwój jego działalności,
inne osoby, a także organizacje i instytucje, czynnie współpracujące z PCK lub wspomagające jego działalność,
organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze, a także inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, którzy realizując czerwonokrzyskie ideały zasługują na szczególne uznanie ze strony PCK.
§ 3

Odznaka Honorowa jest czterostopniowa.

Odznakę Honorową I stopnia stanowi godło Czerwonego Krzyża - równoramienny czerwony krzyż pokryty emalią - o wymiarach 37 x 37 mm. Między ramionami krzyża umieszczone są pęki promieni koloru złotego, a pośrodku krzyża wizerunek orła z koroną, ustalony dla godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, wykonany z metalu koloru srebrnego, z koroną, dziobem i szponami koloru złotego.
Odznaki II, III i IV stopnia wykonane są według określonego w ust. 1 wzoru, z tym, że: - wymiary krzyża wynoszą 30 x 30 mm, - w Odznace III stopnia wizerunek orła z koroną wykonany jest całkowicie z metalu w kolorze srebrnym, a w Odznace IV stopnia - z metalu w kolorze brązowym.
Odznaki wszystkich stopni zawieszone są na wstążce koloru białego, szerokości 40 mm, z czerwonymi paskami szerokości 4 mm po bokach. Kółko łączące wstążkę z Odznaką jest wykonane z metalu zdobionego ornamentem z liści laurowych: dla Odznaki I i II stopnia - w kolorze złotym, dla III stopnia - w kolorze srebrnym, a dla IV stopnia w kolorze brązowym.
Odznakę Honorową nosi się na lewej stronie piersi po orderach i odznaczeniach polskich. Organizacjom, instytucjom i zbiorowościom posiadającym sztandar wręczą się Odznakę Honorową wraz ze wstążką regulaminową do zawieszania na sztandarze oraz dyplom nadania Odznaki Honorowej.
§ 5
Odznakę Honorową nadaje się w zasadzie wg kolejności:
Odznakę IV stopnia - po co najmniej 3 letniej działalności w PCK;
Odznakę Honorową wyższych stopni nie wcześniej, niż:
- Odznakę III stopnia - po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia;
- Odznakę II stopnia - po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia;
- Odznakę I stopnia - po upływie co najmniej 7 lat od nadania Odznaki II stopnia.

W wyjątkowych przypadkach może być nadana Odznaka III lub II stopnia z pominięciem kolejności i warunków określonych w ust. 1 i 2.

Odznaka Honorowa może być nadana również pośmiertnie.


§ 5
Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej zgłasza:
Prezydium Zarządu Głównego PCK, zarządy okręgowe, inne statutowe struktury Stowarzyszenia.
Zarządy okręgowe PCK przedstawiające wnioski o nadanie Odznaki Honorowej zasięgają opinii społecznej komisji odznak i wyróżnień działających przy tych zarządach.
Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej powinny być rzeczowo i przekonująco uzasadnione, wypełnione czytelnie (pismem maszynowym), na blankiecie, którego wzór ustala Kapituła.
Każdy wniosek podpisuje prezes zarządu zgłaszającego wniosek, przewodniczący komisji społecznej d/s odznaczeń i wyróżnień oraz dyrektor zarządu okręgowego.
Zobowiązuje się zarządy PCK wszystkich stopni organizacyjnych do takiego działania w przygotowaniu wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej, które zapewni jej wysoką rangę w Stowarzyszeniu i społeczeństwie.
§ 6

Odznakę Honorową nadaje Kapituła Odznaki Honorowej PCK.
Kapituła Odznaki Honorowej PCK działa na podstawie statutu PCK na okres kadencji.
Kapitułę w liczbie 5 osób wybiera Krajowy Zjazd PCK spośród osób cieszących się autorytetem i reprezentujących podstawowe dziedziny działalności statutowej Stowarzyszenia, wyróżnionych Odznaką Honorową PCK I stopnia. W przypadku rezygnacji członka Kapituły uzupełnienia składu dokonuje Krajowa Rada Reprezentantów PCK.
Kapituła ze swojego grona wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
Zebrania Kapituły zwołuje jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący nie rzadziej niż 2 razy w roku.
Dyrektor generalny Zarządu Głównego PCK zapewnia warunki organizacyjne i dokumentacyjne Kapituły. Sekretarzem z urzędu wchodzącym w skład Kapituły jest pracownik Biura wyznaczony przez dyrektora generalnego Zarządu Głównego PCK w porozumieniu z Kapitułą.
Koszty wykonania Odznak i legitymacji do Odznak pokrywane są wg zasad ustalanych przez Zarząd Główny PCK w porozumieniu z Kapitułą.
Wszystkie wnioski nadesłane bądź złożone, przed rozpatrzeniem przez Kapitułę są sprawdzane przez sekretarza Kapituły pod względem wymogów regulaminowych i porównywane z ewidencją w kartotece.
Wnioski, które nie spełniają wymogów regulaminowych, bądź załatwiono odmownie, są zwracane jednostkom organizacyjnym lub osobom, które je nadesłały, z adnotacją informującą o przyczynie ich niezakwalifikowania.
§ 7

Podstawą do przyznania lub nieprzyznania Odznaki Honorowej jest stosowna decyzja odnotowana na wniosku i potwierdzona podpisem członka Kapituły.

Decyzja budząca wątpliwości lub sporna jest rozstrzygana zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów "za" i "przeciw" głos przewodniczącego jest decydujący.
W sytuacjach szczególnych decyzja o przyznaniu Odznaki może być podjęta między zebraniami na wniosek prezesa ZG PCK, dyrektora generalnego ZG PCK lub przewodniczącego Kapituły. Decyzja taka wymaga pozytywnego, pisemnego stanowiska trzech członków Kapituły, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
Potwierdzeniem przyznanej odznaki jest legitymacja posiadająca numer, datę i podpis przewodniczącego Kapituły, a potwierdzeniem przyznanej Odznaki zbiorowej jest dyplom podpisany przez prezesa ZG PCK i przewodniczącego Kapituły.
§8
Odznakę Honorową mają prawo wręczać:
członkowie Kapituły,
członkowie Zarządu Głównego PCK,
członkowie Krajowej Rady Reprezentantów PCK,
prezesi i wiceprezesi zarządów okręgowych PCK, prezesi zarządów rejonowych oraz inne osoby upoważnione przez przewodniczącego Kapituły.
§ 9
Odznaki wręczane są uroczyście z okazji ważnych wydarzeń w Polskim Czerwonym Krzyżu np. w Tygodniu PCK, Dniach Honorowego Krwiodawstwa, Dni Młodzieży PCK i z okazji jubileuszy jednostek organizacyjnych itp.

§ 10

Przy wręczaniu odznaki Honorowej PCK obowiązuje następujące sformułowanie: "Wyróżniam Pana/Panią Odznaką Honorową PCK za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża".

§ 11

Odznaka Honorowa powinna być wręczona najpóźniej w ciągu 1 roku od podjęcia decyzji o jej przyznaniu.

§ 12

1. Decyzję o pozbawieniu Odznaki Honorowej PCK podejmuje Kapituła OH PCK.
2. Pozbawienie Odznaki Honorowej PCK następuje automatycznie:
a/ w razie prawomocnego skazania przez sąd na karę pozbawienia praw publicznych,
b/ na podstawie prawomocnej uchwały wykluczającej z grona członków PCK, zgodnie z § 16 pkt. 1 i § 18 statutu PCK.
3. Organ PCK , który uzyskał informację o pozbawieniu praw publicznych lub podjął decyzję o wykluczeniu jest zobowiązany powiadomić o tym Kapitułę.

§ 13

Upoważnia się Kapitułę do podejmowania dodatkowych działań i ustaleń o charakterze organizacyjnym i porządkowym nie ujętych w niniejszym Regulaminie, które są niezbędne dla zapewnienia wysokiej rangi Odznaki Honorowej w Stowarzyszeniu i społeczeństwie.

§ 14

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

AgaHDK - 2012-03-12, 16:15

Orientujecie się może kto płaci za OH PCK, Klub czy sam odznaczany?
Anonymous - 2012-03-12, 16:16

Wydaje mi się, że PCK, Klub. Dziwnie jakby odznaczony miał za to płacić :roll:
AgaHDK - 2012-03-12, 16:46

Dziwne, ale jak się okazuje bardzo realne ;-)
capricornnh - 2012-03-12, 16:52

wcale bym sie nie zdziwil w polsce jakby razem z odznaka dawali fakture :-)
AgaHDK - 2012-03-12, 17:04

Znam taki przypadek dlatego pytam jak to jest "prawnie" przewidziane :-D
NobodyR - 2012-03-12, 17:08

nowohucki napisał/a:
§ 6
(...)Koszty wykonania Odznak i legitymacji do Odznak pokrywane są wg zasad ustalanych przez Zarząd Główny PCK w porozumieniu z Kapitułą.

AgaHDK - 2012-03-12, 17:12

A jak to wygląda w praktyce? Jest ktoś kto dostał OH PCK i mógłby/mogłaby napisać jak to w jego przypadku wyglądało?
ryba175 - 2012-03-12, 22:02

Ja nic nie płaciłem a odznakę dostałem w listopadzie ubiegłego roku, nie słyszałem o żadnych opłatach albo czegoś w tym stylu. Po przekroczeniu 6l zgłosiłem to do naszego klubu i tyle.
Marcin - 2012-03-12, 22:49

ryba175, pytanie jest o odznakę honorową PCK, a nie odznaczenia zasłużonego dawcy krwi
nowohucki - 2012-03-13, 10:35

są to koszta ''ukryte'' Agatko, chcąc nie chcąc w ogolnym rozliczeniu klub za to płaci, a zanm przypadek, w ktorym krwiodawca sam musial zaplacic za to ze pck go odznaczylo
ryba175 - 2012-03-13, 14:23

faktycznie Marcin :) nie doczytałem :)
ilchi - 2012-03-13, 19:51

Za wszelkie odznaczenia oprócz ZHDK teoretycznie płaci zarząd rejonowy PCK nawet za OH PCK, ZR PCK płaci zarządowi głównemu.
Między innymi dlatego odszedłem od PCK - za bardzo krytykowałem takie paranoje

ryba175 - 2012-03-13, 21:33

tam gdzie jest kasa zawsze są problemy.
Marcin - 2012-03-14, 21:50

Zygmuncie-dobrze zrozumiałem? PCK płaci dla PCK, a jedyny efekt tych transakcji to wędrówka kasy po poszczególnych szczeblach hierarchii?
Jeśli tak, to wcale nie dziwię się, że odszedłeś.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group